Sähkön toimitusvarmuus


Pääpaino asemakaava-alueiden maakaapeloinneissa ja niiden välisten runkoverkkojen uusinnassa

Loiste Sähköverkon investointien pääpaino lähivuosina on asemakaava-alueiden sähköverkon maakaapeloinnissa sekä niiden sähkönsyötön varmistavien 1950 – 70 luvuilla rakennettujen runkojohtojen uusinnassa ja siirrossa pääosin ilmajohtoina teiden varsille. Näillä asemakaava-alueilla sijaitsee yli 80 % vakituisista asunnoista, yli 60 % kaikista sähkönkäyttöpaikoista ja siirretään yli 60 % sähköstä.

 

Isoimmat rakentamiskohteet Kajaanissa

Alueen suurin yksittäinen kohde on Kajaanin pohjoispuolella Salmijärven kaupunginosassa Torvelantien ja Häikiönmäentien varrella olevan sähköverkon rakentaminen pääosin maakaapeleilla.

Kajaanin itäpuolella Karankalahti– Pourtala -alueeella sijaitsevan Myötärinteentien varrella on käynnissä ilmajohtoverkon uudelleenrakentaminen kaapeliverkoksi.

Kajaanin etelä-osassa sijaitseva Mainuan kylän kohdalla on käynnissä alueen ilmajohtoverkon uudelleenrakentaminen maakaapeliksi.

Kajaanin eteläosassa Vuolijoen Käkilähdessa rakennetaan sähköverkkoa Honkamäen sähköasemalta pohjoiseen Ojanperään saakka.

Vuolijoen taajaman eteläosassa on käynnissä sähköverkon maakaapeloinnin 1. vaihe ja se kattaa myös alueen katuvalojen uusinnan. Myös taajaman maakaapeloinnin seuraavien vaiheiden maastosuunnittelu on parhaillaan käynnissä.

Myös Kajaanin Vuoreslahdentien varrella Itärannan alueen sähköverkko on uusinnassa.

 

Isoimmat verkostohankkeet Sotkamossa ja Kuhmossa

Kuhmossa Korkeamäentieltä Kanninlammelle ja Levälahdelle ulottuvalla alueella on menossa sähköverkon maakaapelointi. Hanke on toinen vaihe Kuhmon taajaman Saarikosken ja Kanninlammen sähköasemien välisen sähköverkon maakaapeloinnista.

Kuhmon Jaurakon ja Saarikoskentien välisen alueen maakaapelointi ja kolmen puistomuuntamon rakentaminen on käynnissä.

Vuokatin ja Lahnaslammen välisen 110 kV- alueverkon ilmajohdon uudelleenrakentaminen, Vuokatin alueen osalta uudelle paikalle maakaapelina ja muilta osin nykyiselle paikalleen ilmajohtona. Samaan aikaan toteutetaan myös Raamattuopiston ja Emäntäkoulun tienhaarojen välisen alueen jakeluverkon maakaapelointia.

 

Verkostohankkeita Suomussalmella, Hyrynsalmella ja Puolangalla

Hyrynsalmen pohjoispuolella 5-tien varressa on käynnissä 3. vaihe Sakaran alueen ilmajohtojen siirrosta tien varrelle ja uusinnasta. Hankealue sijoittuu osin myös Suomussalmen kunnan puolelle. Myös 4. vaiheen maastosuunnittelu on käynnissä.

Hyrynsalmen taajaman maakaapeloinnin vaihe 4 sijaitsee urheilukentän ympäristössä sekä Kytömäentien ja terveyskeskuksen välisellä alueella.

Puolangalla on käynnissä Törmänmäen ja Väyrylän välillä oleva ilmajohtohankkeen 2. vaihe, jossa uusitaan vanha ilmajohtoverkko. Johto siirretään samalla Puolanka - Paltamo tien varteen.

Puolangan taajaman maakaapeloinnissa on käynnistynyt 1. vaihe, jossa Paltamontien pohjoispuolisen alueen vanha ilmajohtoverkko välillä Nurkkatie - Kajaanintie korvataan maakaapeleilla. Puolangan taajaman jakeluverkon maakaapeloinnin 2. vaiheen maastosuunnittelu on myös käynnissä.

Suomussalmen taajamassa Pitämän Karhunkierroksen ja Taivalalasen alueella on käynnissä hanke, jossa vanha ilmajohtoverkko korvataan maakaapeleilla. Myös Taivalalasen ja Kaljuskylän alueilla 5-tiehen saakka Taivalalasen lammen eteläpuolella on käynnissä alueen jakeluverkon maakaapelointi. Kaljuskylältä Haukiperään ja Taivalalaselta Jalonkankaalle ulottuvien alueiden maakaapelointihankkeet ovat maastosuunnitteluvaiheessa.

Maastosuunnittelussa on myös Puolangalla Väyrylästä Paljakan suuntaan olevan runkoverkon uudelleen rakentaminen ilmajohtona tien varteen.

 

Verkostohankkeita Vaalan, Pyhännän, Siikalatvan ja Paltamon kuntien alueilla

Vaalassa Lintukumpu – Pelso – Vesala – Pilkkatie –alueiden sähköverkkoa uusitaan ja siirretään teiden varsille. Pelson kylän alueen jakeluverkko maakaapeloidaan.

Myös Vaalan Suutarinkylässa on alkanut vastaava alueen sähköverkon uusiminen.

Paltamo taajaman maakaapeloinnin 1. vaiheessa uusitaan paloaseman seudun sähköverkko. Alueen nykyinen ilmajohtoverkko korvataan maakaapeleilla. Myös Paltamon taajaman maakaapeloinnin 2. ja 3. vaiheen maastosuunnittelu on käynnistynyt.

Maastosuunnittelussa olevat isoimmat hankkeet ovat Vaalan Säräisniemen Ala- ja Yläkylän sekä Pelson vankila-alueen ilmajohtoverkon uusinta maakaapeleilla, ilmajohdon rakentaminen Vuolijen Käkilahden ja Kestilän Järvikylän välille.

Loiste Sähköverkko Oy:llä on sähköverkkoa ja noin 58 500 sähkönkäyttöpaikkaa Kainuussa sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Yhtiö vastaa verkkoalueellaan sähkön siirrosta, sähköverkon rakennuttamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä näihin liittyvien palvelujen ostosta. Yhtiössä työskentelee 30 energia-alan osaajaa, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa. Vuonna 2016 yhtiö liikevaihto oli noin 41,4 miljoonaa euroa.