Vuosi 2013


Vuonna 2013 Loiste investoi sähköverkkoon noin 16,5 miljoonaa euroa eli noin 50 % yrityksen vuoden liikevaihdosta.

Kajaanissa alkoi kesäkuussa lyseon kiinteistömuuntamon siirtohanke, jossa lyseon sisällä oleva muuntamo korvataan ulos sijoitettavalla puistomuuntamolla. Uudessa paikassa huoltotyöt sujuvat helpommin. Lisäksi hankkeessa uusitaan keskijännitekaapelit muuntamolta vanhalle vesilaitokselle ja Keskon muuntamoille. Lunkan tontille aletaan rakentaa uutta kerrostaloa, minkä vuoksi tonttialueelle rakennetaan uusi syöttökaapeli ja vanha verkko kytketään uuteen puistomuuntamoon. Töiden loppuvaiheessa vanha kiinteistömuuntamo puretaan.

Kuluntalahden sähköasemalta Jormuan ja Kontiomäen kautta Paltamoon menevä 25 kilometrin pituinen 20 kilovoltin runkojohto uusitaan ja siirretään samalla pääosin tien varteen vuosina 2012 - 2014. Johtohankkeen kustannusarvio on noin 2 miljoonaa euroa. Tänä vuonna käynnistyy hankkeen viimeinen vaihe, jossa uusitaan runkoverkko Kuluntalahden sähköasemalta Jormuaan ja Häikiönmäkeen. Uusi verkko rakennetaan ilmajohdoilla ja pylväsmuuntamoilla. Työt ovat alkaneet kesäkuussa ja valmistuvat kesällä 2014. Urakan valmistuttua Kuluntalahden ja Paltamon Metelin sähköasemien välisen runkojohdon siirtokyky on riittävä ja johto sijaitsee toimitusvarmassa paikassa.

Jormuan ja Kontiomäen välisen runkojohdon uusimiseen liittyy erillishanke, jossa ABB Service Oy rakentaa Kylmäniemen katkaisija- ja erotinaseman Kajaanin pohjoispuolelle. Erotinaseman sisälle rakennetaan jakelumuuntaja. Erotinasema parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta, koska erotinaseman avulla sähkökatko voidaan rajata pienemmälle alueelle, jolloin vika häiritsee pienempää asiakasmäärää. Työt ovat käynnissä ja valmistuvat syyskuun lopussa.

Kuluntalahdessa Kajaanin pohjoispuolella Heterannan pohjavesialueella oleva ilmajohtoverkko uusitaan viitostien ja sataman välillä. Ilmajohdot korvataan maakaapelilla kaikilla jännitetasoilla ja uusiin puistomuuntamoihin asennetaan öljynkeräysaltaat. Rakennevalinnoissa on otettu huomioon erityisesti ympäristöasiat, koska Heteranta on Kajaanin tärkein pohjavesialue. Alueen sähkönkäyttäjät siirretään rakennettavan sähköverkon piiriin toukokuuhun 2014 mennessä. Työt ovat alkaneet heinäkuun alussa ja urakoitsijana toimii Enerke Oy.

Kajaanin eteläisimmässä osassa uusitaan Halla-ahon pitkä haarajohto entiselle paikalleen. Samalla verkostoon lisätään automaatiota, jotta keskeytysalueita saadaan pienemmiksi. Työt ovat edenneet suunnitelmien mukaan ja kytkentätyöt jatkuivat juhannuksen jälkeen. Työn aikana haaran häntäpäähän on syötetty sähköä aggregaatin avulla, jotta keskeytysajat on saatu lyhyiksi. Urakoitsijana toimii Eltel ja työt valmistuvat vuoden 2013 loppuun mennessä.

Vuolijoelta Vuottolahteen menevä runkoverkko uusitaan kokonaan. Vanha johto korvataan käyttäen sekä ilmajohtoja että maakaapelointia ja johto siirretään pääosin Vuottolahdentien varteen. Työt ovat edenneet aikataulussa ja urakoitsijana toimii Normaint Oy.

Vuolijoella keski- ja pienjänniteilmajohdot korvataan maakaapelilla Ojanperän peltoaukealla sekä rakennetaan uusi keskijänniteilmajohto Ojanperältä Vaalan Salmenrannan suuntaan. Töiden valmistuttua johtoyhteyttä käytetään Manamansalon pääsyöttönä. Nykyisin sähkö syötetään Manamansaloon Vaalan suunnasta. Hankealueelle rakennetaan kolme puisto- ja kolme pylväsmuuntamoa. Keskijännitemaakaapelia rakennetaan noin 3 kilometriä ja -ilmajohtoa noin 3,3 kilometriä. Pienjännitemaakaapelia asennetaan noin 12,5 kilometriä ja -ilmajohtoa noin 0,3 kilometriä.

Kuhmossa on rakenteilla uusi 4 kilometrin yhdysjohto Iivantiiran ja Hietaperän johtolähtöjen välille. Yhdysjohdon ansiosta Junnon ja Hallan kyliin tulee kaksi sähkönsyöttösuuntaa, jolloin keskeytykset jäävät lyhyemmiksi vikatilanteessa. Samalla johto siirretään tien varteen. Hankkeessa asennetaan vajaa kilometri pienjänniteverkon maakaapelia ja rakennetaan kaksi uutta muuntamoa. Työt alkoivat vuonna 2009 ja valmistuvat syksyllä.

Kuhmon länsiosassa Ontojärvellä vanhanmallinen keskijänniteverkon ilmajohtovesistöristeily korvataan 0,5 kilometrin pituisella keskijänniteverkon vesistöön asennettavalla kaapelilla. Hankkeessa rakennetaan myös yksi muuntamo. Työt alkoivat viime talvena ja valmistuvat syksyllä.

Lentiiran keskustassa alkaa pienjänniteverkon ja muuntamon uusiminen verkoston mekaanisen kunnon vuoksi. Pienjänniteverkon ilmajohtoja rakennetaan noin 1,5 kilometriä ja lisäksi rakennetaan yksi uusi pylväsmuuntamo. Työt valmistuvat syksyllä.

Niittylammella valmistuu syksyllä pienjänniteverkon uusinta. Hankkeessa rakennetaan noin yksi kilometri pienjänniteverkon ilmajohtoa ja yksi muuntamo.

Konapissa uusitaan keskijänniteverkkoa mekaanisen kunnon vuoksi. Hankkeessa rakennetaan noin 1,2 kilometriä keskijänniteverkon ilmajohtoa ja 0,3 kilometriä pienjänniteverkon maakaapelia sekä yksi muuntamo. Töiden valmistuttua puretaan vanhaa keskijännitejohtoa noin 1,8 kilometriä ja vanha muuntamo.

Paltamossa Ouluntien varrella alkaa syksyllä verkoston uudistus. Raappananmäentien ja Ouluntien risteyksen läheisyyteen rakennetaan 3,6 kilometriä uutta keskijänniteilmajohtoa ja asennetaan 0,8 kilometriä keskijännitemaakaapelia. Uudella johdolla korvataan vanha, metsässä kulkeva noin 2,5 kilometrin pituinen ilmajohto. Pienjännitemaakaapelia asennetaan yli 4 kilometriä ja pienjänniteilmajohtoa 9 metriä. Lisäksi uusitaan kaksi pylväsmuuntamoa.

Puolangalla jatketaan taajaman maakaapelointia lähinnä urheilukentän ympäristössä. Eltel  aloittaa maastosuunnittelun kesällä 2013.

Vantasperällä, Puolangan taajamasta noin 10 kilometriä Joukokylään päin, alkaa verkoston muutostyö, jolloin vanha 20 kV:n haarajohto korvataan 1 kV:n johdolla. Talvella lumikuormat ovat vaivanneet saneerattavaa johtoa. Uutta johtoa rakennetaan noin 2 kilometriä. Maastosuunnittelu tehdään vuonna 2013 ja rakentaminen myöhemmin.

Pyhännän teollisuusalueella ovat valmistuneet uudet tuotantotilat Novisol Oy:lle. Novisolin hallin rakentaminen aiheutti täydennysrakentamista sähköverkkoon. Viime vuoden lopulla hallin tieltä poistettiin keskijänniteilmajohto ja korvattiin se maakaapelilla.  Pylväsmuuntamo ja pieni puistomuuntamo korvataan uudella suuremmalla puistomuuntamolla. Puistomuuntamo ja siitä lähtevä rengasyhteyskaapeli saadaan käyttöön tänä kesänä. Uuteen muuntamoon liitetään myös Maustaja Oy ja Real Snacks Oy sekä lähialueen muut sähkönkäyttäjät.

Ristijärvellä on aloitettu merkittävät sähköverkon muutostyöt, joiden tavoitteena on järjestää hyvin laajan alueen sähkönsyöttö kokonaan uudella tavalla uuden sähköaseman valmistuttua. Investoinnit parantavat sähkön toimitusvarmuutta myös Paltamossa, Puolangalla ja Hyrynsalmella. Uudistus lisää sähkönsyötön varayhteyksiä ja verkon sähkön siirtokykyä. Ristijärven investoinneista on julkaistu mediatiedote 28.5.2013.

Siikalatvan Järvikylässä alkoi alkuvuodesta laaja verkoston saneeraus. Vanha keskijänniteverkko, joka on aikoinaan vedetty vaikeakulkuiseen maastoon Mulkuanjoen taakse, siirretään Järvikyläntien varteen. Ahonperältä Heiniojanperälle rakennetaan uusi keskijänniteilmajohto ja puretaan vanha johto Heiniojanperän ja Rivinperän väliltä. Hankealueelle rakennetaan uutta keskijänniteilmajohtoa 16,4 kilometriä ja puretaan vanhaa johtoa 17,7 kilometriä. Uudistuksessa pienjänniteverkkoa maakaapeloidaan yli 9 kilometriä. Alueelle rakennetaan 10 uutta pylväsmuuntamoa ja puretaan 12 vanhaa. Saneerauksen ansiosta sähköntoimitusvarmuus paranee Ahonperältä Heiniojalle, Rivinperällä, Rasinperäntien varrella ja Järvikylällä Mankolan perälle saakka.

Sotkamossa merkittävin investointi on Pikkukylän ja Naapurinvaaran sähköverkon uusiminen. Työ on osa laajempaa hanketta, jossa uusitaan osa runkoverkkoa Vuokatin sähköaseman ja Kuluntalahden sähköaseman välillä. Työt ovat menossa Naapurinvaaralla. Hankkeessa suurin osa vanhoja keskijänniteilmajohtoja korvataan maakaapeleilla, joita asennetaan yhteensä neljän kilometrin matkalle. Viisi kilometriä keskijännitejohtoa siirretään tien varteen helpommin huollettavaan paikkaan. Työt valmistuvat vuoden vaihteeseen mennessä. Verkostourakoitsijana toimii Eltel.

Riekinrannan ja Tipaksen välillä uusitaan keskijänniteverkon runkojohtoa, joka siirretään samalla Kuhmontien varteen. Keskijänniteverkon ilmajohtoa rakennetaan noin viisi kilometriä. Lisäksi rakennetaan keskijänniteverkon maakaapelia yksi kilometri ja pienjänniteverkon maakaapelia kaksi kilometriä sekä kaksi muuntamoa. Yksi erotinasema siirretään tien varteen ja Tipaksen katkaisija-asemaa saneerataan. Työt alkoivat viime vuoden puolella ja valmistuvat syksyllä.

Kaitainsalmi - Poromäen tienhaara -hankkeessa vanha sähköjohto siirretään pois metsästä ja uutta keskijännitejohtoa rakennetaan kaksi kilometriä Ristijärventien varteen. Pienjännitemaakaapelia asennetaan noin 0,5 kilometriä. Lisäksi rakennetaan yksi muuntoasema. Työt ovat jo käynnissä ja valmistuvat syksyn kuluessa.

Korholanmäellä on uusittu 1,5 kilometriä keskijännitejohtoa, joka on siirretty samalla tien varteen. Työt ovat valmistuneet toukokuun lopussa. Verkostourakoitsijana toimi Eltel.

Korvaniemen ja Rimpilänniemen kyliin sähköä siirtävä 1,5 kilometrin pituinen keskijänniteverkon ilmajohto on siirretty metsästä tien varteen. Kokkovaaran erotinasemassa oli jo ennestään kaksi kauko-ohjattavaa erotinta ja nyt sinne rakennettiin kolmas. Työt alkoivat kevättalvella ja valmistuivat toukokuussa.

Sapsoperän ja Sapsorannan välille rakennetaan uusi yhdysjohto, joka siirretään samalla tien varteen. Uudistus parantaa sähkönjakelun varmuutta, koska häiriötilanteessa sähkön syöttömahdollisuudet paranevat ja viankorjaustyö nopeutuu huomattavasti. Hankkeen suunnittelutyö on käynnissä.

Suomussalmen pohjoispuolella 5-tien varressa jatkuu 45 kV:n verkon uusinta. Viime vuonna Suomussalmen suurin jakeluverkon rakennustyömaa oli Kurimosta Hallasenaholle menevän 45 kV:n ilmajohdon uusinta ja sen viereen rakennettu uusi 20 kV:n ilmajohto. Hankkeeseen käytettiin vuonna 2012 noin 1,5 miljoonaa euroa. Työmaa on edennyt jo niin pitkälle, että viimeinen 10 kilometrin johto-osa on nyt rakenteilla. Verkostoa uusitaan kaikilla jännitetasoilla 0,4 - 45 kV. Hanke valmistuu tämän vuoden aikana. Hankkeen urakoitsija on Eltel. Suomussalmen pohjoispuolen runkojohtojen uusimista ja siihen liittyviä verkostotöitä jatketaan vielä tulevina vuosina.

Ensilä-Näljänkä -hankkeessa käynnistyy toinen vaihe, jossa rakennetaan 45 kV:n johtoyhteys Ahjolan tienhaarasta Näljänkään. 45 kV:n johtoa rakennetaan noin 29 kilometriä ja 20 kV:n johtoa muutama kilometri. Rakentaminen aloitetaan tänä vuonna. Työt alkavat syksyllä ja valmistuvat vuoden 2014 loppuun mennessä. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on rakennettu uusi johtoyhteys Kurimosta Hallasenahoon.

Aittokoskella uusitaan 20 kV:n ilmajohto ja siirretään se samalla Aittokoskentien varteen. Vanha johto sijaitsee keskellä soranottoaluetta ja JM-rataa (Jokamiesrata). Hanke tehdään yhteistyössä Fortumin kanssa, jonka johto kulkee osittain samoissa rakenteissa.

Johdolla Pyhäkylä - Peranka - Hossa uusitaan vanhaa 20 kV:n ja 0,4 kV:n verkkoa sekä vahvistetaan samalla 20 kV:n verkkoa, jotta sähkön laatu ja varasyöttömahdollisuudet paranevat. Ilmajohtoa rakennetaan noin 30 kilometriä ja suurimmaksi osaksi se tulee tien varteen entiselle johtokadulle. Hankkeessa asennetaan jonkin verran myös pienjänniteverkon maakaapelia. Työt ovat jo käynnistyneet ja jatkuvat vuoden 2014 puolelle. Urakoitsijana toimii Eltel.

Vaalassa rakennetaan uusi johtoyhteys Ojanperältä Salmenrannalle. Vuolijoen ja Salmenrannantien välillä metsässä kulkeva 20 kV:n ilmajohto korvataan 1 kV:n ilmajohdolla ja siirretään samalla Kivinevantien varteen. Kivisaaren muuntamo korvataan uudella 1,0/0,4 kV:n muuntamolla ja Salmenrannantien varressa oleva muuntamo korvataan uudella 20/1,0/0,4 kV:n muuntajalla. Uudistukset parantavat sähkön toimitusvarmuutta.