Tietosuoja

Asiakkaidemme henkilötietojen turvallisuus on meille tärkeää. Tällä sivulla kerromme keskeiset käytäntömme henkilötietojen käsittelyssä.

TIETOSUOJASELOSTE (25.5.2018)

1. Rekisterin pitäjät ja yhteystiedot

Loiste Oy, Y-tunnus 2553594-1
Loiste Energia Oy, Y-tunnus 0185353-1
Loiste Sähkönmyynti Oy, Y-tunnus 2038931-6
Kajave Oy, Y-tunnus 2058753-1
Loiste Lämpö Oy, Y-tunnus 0883545-9
Otanmäen Lämpö Oy, Y-tunnus 1439801-3

Osoite ja yhteystiedot: Ahontie 1, PL 5, 87101 Kajaani, puhelin 010 226 000, www.loiste.fi
Yhteyshenkilö: Anja Mäkelä, anja.makela (at) loiste.fi, puh. 010 226 1225 tai 050 5356144


2. Rekisterin nimi ja rekisteröityjen ryhmät

Asiakasrekisteri. Rekisteröityjä ovat asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat ja maankäyttöasiakkaat. Lue myös: TIETOSUOJASELOSTE SIDOSRYHMÄT (25.5.2018)


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Loiste -konsernin yhtiöt rekisterinpitäjinä ja valtuuttamamme yhteistyökumppanit henkilötietojen käsittelijöinä käytämme asiakkaidemme, potentiaalisten asiakkaiden ja maankäyttöasiakkaiden henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja toimittaminen
 • Sopimusten tekeminen ja täytäntöönpano, sekä niihin liittyvien vastuiden hoitaminen
 • Laskutus, maksujen valvonta ja perintä
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Kiinteistöjen turvallisuuden varmistaminen
 • Kontaktien todentaminen ja mahdollisten reklamaatioiden käsittely

Henkilötietolainsäädännön mukaisia käsittelyperusteita ovat:

 • Sopimussuhde
 • Oikeutettu etu
 • Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen
 • Rekisteröidyn antama suostumus

Henkilötietojen käsittelyä sääntelevät myös esim. sähkömarkkinalaki ja -asetukset, energiatehokkuuslaki, kuluttajansuojalaki, perintälaki, sekä maankäyttö- ja rakennuslaki.


4. Henkilötietoryhmät

 • Asiakastiedot, kuten nimi, henkilötunnus, lähiosoite, laskutusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Sopimustiedot, kuten sopimuksen kohde, kesto, hinnat
 • Käyttökohteen tiedot, kuten sijainti, liittymätiedot, energiankäyttö- ja mittaustiedot
 • Laskutustiedot, kuten laskutuksen perusteet, pankkiyhteystiedot, maksutapa- ja luottotiedot
 • Maanomistajatiedot, kuten maanomistajan nimi, yhteystiedot, kiinteistötiedot, pankkiyhteystiedot
 • Palaute- ja reklamaatiotiedot
 • Puhelu- ja kameravalvontatallenteet
 • Eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot mukaan lukien rekisteröidyn itsensä tuottama sisältö, sekä tarpeelliset asiointi-, tunniste- ja tekniset tiedot
 • Muut mahdolliset asiakkaan antamat tiedot palvelujen toimittamiseksi


5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkailta mm. tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten tai muiden kontaktien yhteydessä.

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan mm. kilpailujen, kyselyjen, arvontojen ja yleisötapahtumien yhteydessä.

Tietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n, Maanmittauslaitoksen tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä. Tietoja päivitetään myös sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon sääntöjen perusteella.

Sähköisissä palveluissa käytettävistä evästeistä kerrotaan ko. palvelujen käyttöehdoissa.


6. Henkilötietojen säilyttämisaika

Tietoja säilytetään lainsäädännön ja sopimusehtojen mukaisesti.  Lakiperusteisia kymmenen (10) vuoden säilytysaikavelvoitteita on mm. sopimus-, laskutus- ja mittaustietojen osalta.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteröidyn tietoja ei luovuteta Loiste -konsernin lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuksien tuottamiseen osallistuvien tahojen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn suostumusta.

Tietojen luovutusta sähkömarkkinatoimijoille ohjaa toimialakohtainen säännöstö.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.


8. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Emme suorita profilointia emmekä käytä automaattista päätöksentekoa.


9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietojen mahdollisessa siirrossa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle noudatetaan henkilötietolainsäädännön mukaisia menettelytapoja, esim. Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.


10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmät on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään, on järjestelmiin henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Heiltä edellytetään lainsäädännön ja voimassaolevien ohjeiden mukaisten salassapitosäännösten noudattamista.

Manuaalisessa muodossa oleva henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa.


11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä itseään koskevien henkilötietojen tarkastuspyyntö, oikaista tietoja, pyytää tietojen rajoittamista tai poistamista, mikäli asialle ei ole lainmukaista estettä, vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia, sekä siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Em. oikeuksiensa toteuttamiseksi rekisteröity voi tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvän kyselyn palveluportaalin kautta.  Rekisterinpitäjän tulee tunnistaa rekisteröity luotettavalla tavalla, jonka vuoksi palveluun kirjautumisessa noudatetaan vahvaa tunnistautumista.

Tiedot toimitetaan asiakkaalle kuukauden kuluessa pyynnön saamisesta, ellei ole erityistä syytä pidentää vastausaikaa.

 

TIETOSUOJASELOSTE SIDOSRYHMÄT (25.5.2018)

1. Rekisterin pitäjät ja yhteystiedot

Loiste Oy, Y-tunnus 2553594-1
Loiste Energia Oy, Y-tunnus 0185353-1
Loiste Sähkönmyynti Oy, Y-tunnus 2038931-6
Kajave Oy, Y-tunnus 2058753-1
Loiste Lämpö Oy, Y-tunnus 0883545-9
Otanmäen Lämpö Oy, Y-tunnus 1439801-3

Osoite ja yhteystiedot: Ahontie 1, PL 5, 87101 Kajaani, puhelin 010 226 000, www.loiste.fi
Yhteyshenkilö: Anja Mäkelä, anja.makela@loiste.fi, puh. 010 226 1225 tai 050 5356144
 

2. Rekisterin nimi ja rekisteröityjen ryhmät

Sidosryhmien yhteyshenkilörekisteri. Rekisteröityjä ovat sidosryhmien yhteyshenkilöt.
 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Käytämme sidosryhmien yhteyshenkilöiden henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

Yhteistyöhön, tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen liittyvät toimenpiteet

Henkilötietolainsäädännön mukaisia käsittelyperusteita ovat:

 • Sopimussuhde
 • Oikeutettu etu
 • Rekisteröidyn antama suostumus


4. Henkilötietoryhmät

Yhteystiedot kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään tai heidän sidosryhmiltään yhteistyöhön, kumppanuuteen ja sopimuksiin liittyvien velvoitteiden ja toimenpiteiden yhteydessä.
 

6. Henkilötietojen säilyttämisaika

Tietoja säilytetään niin kauan kun ko. käyttötarkoitus on olemassa.  
 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteröidyn tietoja ei luovuteta Loiste -konsernin ulkopuolelle.
 

8. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Emme suorita profilointia tai automaattista päätöksentekoa.
 

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmät on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään, on järjestelmiin henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Heiltä edellytetään lainsäädännön ja voimassaolevien ohjeiden mukaisten salassapitosäännösten noudattamista.

Manuaalisessa muodossa oleva henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa.
 

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä itseään koskevien henkilötietojen tarkastuspyyntö, oikaista tietoja, pyytää tietojen rajoittamista tai poistamista, mikäli asialle ei ole lainmukaista estettä, vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia, sekä siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Em. oikeuksiensa toteuttamiseksi rekisteröity voi tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvän kyselyn palveluportaalin kautta (linkki).  Rekisterinpitäjän tulee tunnistaa rekisteröity luotettavalla tavalla, jonka vuoksi palveluun kirjautumisessa noudatetaan vahvaa tunnistautumista.

Tiedot toimitetaan asiakkaalle kuukauden kuluessa pyynnön saamisesta, ellei ole erityistä syytä pidentää vastausaikaa.