Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta myivät vähemmistöosuuden Loiste Oy:stä

Kajaanin kaupungin tiedote 15.4. klo 21.38 


Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta omistavat Loiste Oy:n; Kajaanin omistusosuus on 75,8 % % ja Sotkamon kunnan 24,2 %. Kunnat hankkivat yhtiön koko osakekannan omistukseensa vuonna 2013 saksalaisen E.ON -konsernin vetäytyessä Suomen energiamarkkinoilta.

Loiste Oy on emoyhtiö konsernissa, johon kuuluvat Loiste Holging Oy, Loiste Energia Oy, Loiste Sähkönmyynti Oy, Loiste Lämpö Oy, Loiste Sähköverkko Oy ja Ekosähkö Oy.

Energiamarkkinat ovat valtakunnallisesti jatkuvassa muutoksessa ja yhtiön omistajakunnat ovat aktiivisesti seuranneet toimialan tapahtumia. Keväällä 2018 omistajakunnat käynnistivät Loiste Oy - konserniin kuuluvien yritysten sekä niiden osakkuusyhtiöiden arvonmäärityksen. Taustalla oli omistajakuntien harkinta yhtiön vaihtoehtoisista omistusjärjestelyistä ja rakennevaihtoehdoista. Tehdyn esiselvityksen ja arvonmäärityksen perusteella omistajakunnat päätyivät vaihtoehtoon, jossa konsernin emoyhtiön Loiste Oy:n vähemmistöomistus tarjottiin ostettavaksi. Linjaus on hyväksytty kaupungin omistajapoliittisissa linjauksissa.

Vähemmistöomistajan tulemisella mukaan yhtiöön voidaan kaupasta saatava vastike tulouttaa Kajaanin kaupungille ja Sotkamon kunnalle, pienentää kuntien omistuksen riskiä, saada vähemmistöosakkaan taloudellinen ja osaamispanos yhtiöön sekä varmistaa valmius reagoida energiamarkkinoiden mahdollisiin muutoksiin.

Valituille energia-alan toimijoille (useita kymmeniä) lähetettiin lyhyt markkinointiesite salassapitosopimuksineen ja tämän jälkeen jatkokiinnostuksensa ilmaisseille laajempi esittelymateriaali. Prosessin edettyä indikatiivisia tarjouksia saatiin vajaalta kymmeneltä toimijalta. Tarjousten perusteella käynnistettiin kauppaneuvottelut valitun yritystahon kanssa.

Käytyjen neuvottelujen perusteella yhtiön vähemmistöomistajaksi on tulossa CS Holding 75 Oy (nimenmuutos vireillä), y-tunnus 28805206. Suomessa rekisteröidyn ostajayhtiön omistavat ruotsalainen Infranode I Ab ja ranskalainen Mirova S.A. Tehtävällä kaupalla ostaja hankkii 33,9 %:n suuruisen omistusosuuden Loiste Oy:stä ja vastaavan suuruisen osuuden Loiste Oy:n olemassa olevista osakaslainoista Kajaanin kaupungilta ja Sotkamon kunnalta. Kaupan jälkeen Kajaanin kaupungin omistusosuus Loiste Oy:ssä on 50,1 % ja Sotkamon kunnan 16 %.

Kaupan kohteen (33,9 % Loiste Oy:n osakekannasta ja vastaava osuus osakaslainoista) kauppahinta muodostuu:

- kohteen yritysarvosta 
- vähennettynä nettovelka-arviolla
- korotettuna tai alennettuna nettokäyttöpääomaerotuksella
- em. kohtien summa kerrottuna 0,339:lla.

Infranoden ja Mirovan tarjouksessa Loiste Oy:n velattomaksi arvoksi muodostui n. 700 milj. €. Vuonna 2013 tehdyn kaupan jälkeen yhtiön arvo oli 223 milj. €. Näin ollen yhtiön arvo on yli kolminkertaistunut vuodesta 2013. Kauppahinnan suuruus tulee olemaan kokonaisuudessaan noin 200 milj. € (osakkeiden osuus n. 170 milj. € ja lainojen osuus n. 30 milj. €). Kauppahinta jakaantuu myyjille näiden omistusosuuden suhteessa. Kauppahinta suoritetaan välittömästi saatavilla olevilla varoilla myyjien pankkitileille. Kaupankohteen omistusoikeus ja vaaranvastuu siirtyy ostajalle täytäntöönpanossa. Ostaja maksaa kaupan varainsiirtoveron.

Kauppahinnan tarkistaminen tehdään ja kauppahintaa korotetaan tai alennetaan kauppakirjan kohdan 3.2. ehtojen mukaisesti. Ennen kauppahinnan tarkistamista myyjä laatii täytäntöönpanolaskelman ja toimittaa sen ostajan tarkistettavaksi viimeistään 30 päivän kuluessa Täytäntöönpanosta. Tarkistetun kauppahinnan perusteella ostaja maksaa kauppahinnan lisäyksen tai myyjä palauttaa saamaansa kauppahintaa.

Kauppa on toteutettu täysin markkinaehtoisesti myynnin kohde kilpailuttaen, eikä kauppaan sisälly mitään tukielementtejä.

Osakassopimus

Kauppaneuvottelujen yhteydessä on neuvoteltu osakassopimus, jossa määritellään yhtiön johtamisen ja omistamisen kannalta keskeiset asiat. Sopimuksessa on määräykset mm. yhtiön hallinnosta ja päätöksentekotavoista (määräenemmistövaatimukset tietyissä asioissa) ja menettelystä osakkeiden luovuttamistilanteessa. Osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen nimeää Kajaanin kaupunki kolme (3) jäsentä, Sotkamon kunta yhden (1) jäsenen ja Ostajayhtiö kaksi (2) jäsentä; jokainen nimeää yhden (1) varajäsenen. Hallitukseen valitaan lisäksi kaksi (2) asiantuntijajäsentä, joita osakkaiden yhteisesti muodostama nimittämiskomitea on esittänyt. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat Kajaanin kaupungin nimeämiä jäseniä. osakassopimus liite (salassapidettävä Julkisuuslaki 24 § 1 mom 20-kohta)

Lisätietoja asiasta antavat kaupunginjohtaja Jari Tolonen, puh. 044 7100303 ja hallintojohtaja Tuija Aarnio, puh. 044 7100216, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ kajaani.fi.

Tietoa ostajista:

Infranode

Infranode on pitkän tähtäimen pohjoismainen infrastruktuurisijoittaja, joka sijoittaa keskeiseen pohjoismaiseen infrastruktuuriomaisuuteen, kuten energia- ja vesilaitoksiin, tietoliikenne, liikenne sekä sosiaaliseen infrastruktuuriin. Infranoden hallinnoi noin 450 miljoonan euron sijoituspääomaa. Sijoittajina ovat muun muassa LähiTapiola, Euroopan investointipankki ja Ruotsin valtion AP4-eläkerahasto.

Mirova

Mirova on osa Natixis Investment Managersia ja se on keskittynyt kestävään ja vastuulliseen sijoitustoimintaan. Mirovan tavoitteena on yhdistää kestävä kehitys ja tuotto pitkällä aikavälillä. Mirovan intohimona on innovatiivisuus ja se pyrkii tarjoamaan asiakkailleen vaikuttavia ratkaisuja mittatilaustyönä. Mirovan sijoitusten arvo oli 10,1 miljardia euroa joulukuussa 2018.