Sähkön siirtohinnat nousevat kesäkuun alussa keskimäärin 4 %

Loiste Sähköverkko Oy nostaa siirtohintoja 1.6.2015 alkaen. Kulutusmäärään perustuva sähkön siirron energian hinta (snt/kWh) säilyy ennallaan, mutta siirtotuotteiden kiinteät maksut (euroa/kk) nousevat. Hintamuutoksen perusteena on tarve lisätä ikääntyvän verkon huoltoa ja kunnossapitoa sekä nostaa investointitasoa vanhenevan verkon uusimiseksi ja Sähkömarkkinalain tiukentuvien toimitusvarmuustavoitteiden saavuttamiseksi.

Hinnankorotus nostaa sähkölaskua yleisimmän 25A-sulakekoon pientalojen osalta 3,30 ja kerrostalohuoneiston osalta 1,10 euroa kuukaudessa. Hintamuutoksista on ilmoitettu asiakkaille kirjeillä. Edellisen kerran Loisteen siirtohinnat nousivat vuoden 2014 kesäkuun alussa.

Investoinnit ja ylläpitokustannukset nousussa

Loiste Sähköverkko on investoinut 10 vuodessa sähköverkkoonsa yli 131 miljoonaa euroa. Valtaosa yhtiön sähköverkosta on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla ja iso osa sitä on tulossa elinkaarensa päähän. Investointitarvetta lisää myös syksyllä 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalain muutos, jossa kaikki verkonhaltijat velvoitettiin suunnittelemaan, rakentamaan ja ylläpitämään sähköverkkoaan siten, että sen vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta asiakkaille asemakaava-alueella yli 6 tuntia eikä muulla alueella yli 36 tuntia kestävää keskeytystä. Lain edellyttämälle toimitusvarmuuden tasolle pitäisi yltää jo vuonna 2028. Jotta Loisteen sähköverkko täyttäisi asetetut toimitusvarmuustavoitteet, vuoteen 2023 mennessä vuotuisten verkostoinvestointien määrää on nostettava yli 20 miljoonaan euroon.

Sähkömarkkinalain edellyttämän toimitusvarmuuden ja ikääntyvän sähköverkon turvallisuuden ylläpitämiseksi Loiste Sähköverkon on lisäksi tehtävä aikaisempaa enemmän verkoston huolto- ja kunnossapitotöitä. Viimeisten 10 vuoden aikana yhtiö on käyttänyt yli 35 miljoonaa euroa sähköverkon ylläpitoon. Ennakoivasti ja suunnitelmallisesti tehtynä sähköverkon huolto- ja kunnossapitotyöt ovat vähentäneet Loiste Sähköverkon alueen sähkökatkoja ja pienentänyt viankorjauskustannuksia.

Sähköverkon kustannukset pääosin kiinteitä

Siirtomaksut perustuvat nykyisin suurelta osin siirretyn energian määrään, vaikka sähköverkkoyhtiön kustannukset ovat lähes kokonaan kiinteitä. Kesämökillään vain kesäaikana tai kaupungin keskustassa yksiössä yksin asuva voi ihmetellä, miksi heidän täytyy maksaa suuria siirtomaksuja, vaikka he käyttävät vain vähän sähköä. Sähköverkonhaltijan on pidettävä verkkonsa kuitenkin aina turvallisena ja käyttökunnossa sekä huolehdittava jatkuvasti sähkönkäytön mittauksista, asiakaspalvelusta ja siirtolaskutuksesta. Verottomien siirtomaksujen painopiste on siten siirtymässä yhä enemmän kiinteisiin maksuihin eli perusmaksujen osuus siirtolaskusta on noussut.

Verojen osuus sähkön siirtolaskusta keskimäärin jo 40 %

Suuri osa Loiste Sähköverkon siirtolaskusta on valtiolle kerättäviä energia- ja arvonlisäveroja. Vuonna 2014 yhtiö keräsi siirtolaskuillaan veroja yli 24 miljoonaa euroa eli keskimäärin noin 428 euroa/asiakas. Vuoden 2015 alusta sähkövero nousi noin 18 %. 5000 kWh vuodessa sähköä käyttävän asiakkaan veroton siirtolasku on noussut 10 vuodessa noin 66 % (inflaatiokorjattuna). Samassa ajassa siirtolaskulla kerättävät verot ovat vastaavasti nousseet lähes 100 %.

Runsaasti sähköverkkoa Suomen metsäisimmällä ja lumisimalla alueella

Loiste Sähköverkon jakeluverkkoalue kattaa noin 7,7 % koko Suomen pinta-alasta. Yhtiö ylläpitää noin 3,4 % koko Suomen sähköverkoista. Alueella on kuitenkin vain 1,7 % koko Suomen sähkön käyttöpaikoista eli yhtiöllä on kutakin sähkön käyttäjää kohti pidemmät etäisyydet ja yli puolet enemmän sähköverkkoa kuin keskimäärin muualla Suomessa. Ylläpidon kannalta vaativampaa keskijänniteverkkoa yhtiöllä on asiakasta kohden lähes eniten koko Suomessa.

Sähköverkkoyhtiöiden hinnoittelun kohtuullisuutta ja liiketoiminnasta saatua tuottoa valvoo Energiavirasto. Kullekin verkkoyhtiölle on määritetty sallittu liikevaihdon taso eli yhtiön siirtohintojen maksimitaso. Loiste Sähköverkko on alittanut vuosina 2008 – 2013 lain salliman tason noin 15,4 miljoonalla eurolla. Energiaviraston valvontamalli ottaa huomioon eri muuttujia, joten eri verkkoyhtiöiden siirtohintoja ei voi suoraan verrata toisiinsa. Eroja siirtohintoihin aiheuttavat mm. verkon sijainti ja laajuus, alueen eri luonnonolosuhteet, siirretyn sähkön ja sähkönkäyttäjien määrä. Pelkästään kaupungeissa toimivissa yhtiöissä kustannus- ja siirtohintataso on siten selvästi alempi kuin yhtiöissä, joilla on runsaasti verkkoa haja-asutusalueella. Lisäksi eri yhtiöissä on eri-ikäistä verkkoa ja erilaisia investointitarpeita.

Lisätietoja antaa Loiste Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja Reino Huusko, puhelin 010 226 1447.

 

Loiste Sähköverkko Oy:n jakelualue

Loiste Sähköverkko Oy:lla on runsaat 58 200 asiakasta ja sähköverkkoa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Vuonna 2014 yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 38 miljoonaa euroa.

  • 26 200 km2: laaja ja Suomen metsäisin sekä usein myös talven lumisin alue
  • ylläpidettävää verkkoa 227 metriä/asiakas (114 metriä/asiakas koko maassa)
  • laajoja alueita palvelevasta keskijänniteverkosta noin 93 % haja-asutusalueella
  • noin 58 200 sähkönkäyttöpaikkaa, joista alle 40 % haja-asutusalueella
  • käyttöpaikkoja 2,2 kpl/ km2 (koko maassa keskimäärin 10,0 kpl/km2)