Vuosi 2012


Vuonna 2012 Loiste investoi sähköverkkoon noin 12,2 miljoonaa euroa, mikä oli noin 35 % yrityksen liikevaihdosta.

Kuluntalahdessa uusi sähköasema

Kajaani on laajentunut pohjoiseen ja Loiste on varautunut sähkönkäytön kasvuun alueella. Vuonna 2012 Loiste sai valmiiksi Kajaanin Kuluntalahden sähköaseman ja maakaapeloi kaikki sähköaseman läheisyydessä etelään lähteneet ilmajohdot. Investoinnin kustannukset olivat noin 1,1 miljoonaa euroa.

Vuosina 2012 - 2013 sähköasemalta Jormuan ja Kontiomäen kautta Paltamoon menevä 25 kilometrin pituinen 20 kilovoltin runkojohto uusitaan ja siirretään samalla pääosin tien viereen. Johtohankkeen kustannusarvio on noin 1,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 uusittiin samalla myös muita alueen runkojohtoja kuten Miesjoki-Tololanmäki-Kontiomäki -johto.

Kuluntalahden sähköasema ja siihen liittyvät verkostotyöt parantavat sähkön toimitusvarmuutta Kuluntalahden ja Kontiomäen lisäksi mm. Pohjavaaralla, Torvelassa ja Mieslahdessa. Uusi sähköasema toimii myös varasyöttöasemana Kajaanin Heinisuon, Paltamon Metelin ja Vuokatin sähköasemille.


Ristijärvelle uusi sähköasema

Ristijärvi on Kainuun ainoa kuntakeskus, jossa ei vielä ole sähköasemaa varmistamassa sähkön jakelua. Vuonna 2011 Loiste aloitti sähköaseman ja siihen liittyvien verkostotöiden suunnittelun Ristijärvelle. Hankekokonaisuuteen kuuluu sähköaseman lisäksi kantaverkkoon liittymiseen tarvittavan kytkinaseman rakentaminen Uvan kylän lähelle, noin kahdeksan kilometriä pitkän 110 kV:n voimajohdon rakentaminen niiden välille sekä muut tarvittavat jakeluverkon muutostyöt.

Varsinainen rakentaminen alkoi kesällä 2012 ja sähköaseman pitäisi olla käytössä jo vuoden 2013 lopussa. Investoinnin kustannusarvio on noin neljä miljoonaa euroa.
 
Vihtamo-Vuokatti -alueverkko ja Vuokatin kytkinkentän laajennus

Loiste rakensi toisen 110 kilovoltin (kV:n) suurjännitejohdon Vihtamosta Vuokatin sähköasemalle jo olemassa olevan johdon rinnalle. Uusi johto otettiin käyttöön Vuokatin kytkinkentän laajennuksen valmistuttua syksyllä 2012. Hankkeen kustannukset olivat yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa.

Noin kahdeksan kilometrin pituinen Vihtamo-Vuokatti -johto yhdistää Vuokatin sähköaseman Suomen kantaverkkoon. Entinen 1960-luvulla rakennettu johto jäi edelleen varakäyttöön.

Vihtamoon rakennettiin 110 kV:n kytkinlaitteet, joilla uusi johto liittyy Kajaanin Tihisenniemeltä tulevaan kantaverkkoyhtiö Fingridin johtoon. Vuokatin sähköaseman laajennustöitä jatkettiin rakentamalla kolme uutta 110 kV:n kenttää.

Töiden valmistuttua saatiin päätökseen vuonna 2008 aloitetut Vuokatin sähköaseman käyttövarmuuden parannus- ja kapasiteetin lisäystyöt. Pitkään jatkuneilla investoinneilla on varauduttu Vuokatin ja sen ympäristön sähkönkäytön kasvuun lähinnä matkailuun liittyvien investointipäätösten vuoksi. Samalla on lisätty alueen sähköntoimituksen varmuutta.  Vuosien 2010 - 2012 hankkeiden kustannukset ovat hiukan alle 4 miljoonaa euroa.
 
Muita verkostotöitä eri puolilla Kainuuta

Suomussalmella Kurimosta Hallasenaholle menevä 45 kV:n ilmajohto uusittiin ja sen viereen rakennettiin uusi 20 kV:n ilmajohto. Samalla uusittiin kaikki alueen muuntamot. Hankkeeseen käytettiin noin 1,5 miljoonaa euroa. Tämä oli suurin yksittäinen jakeluverkon rakennustyömaa vuonna 2012. Suomussalmen pohjoispuolen runkojohtojen uusimista ja siihen liittyviä verkostotöitä jatketaan vielä tulevina vuosina.

Kajaanin eteläosassa jatkettiin runkojohtojen korvausinvestointeja uusimalla Mainuan ja Murtomäen välinen keskijänniteverkko ja kaikki alueen muuntamot.

Vaalassa testataan kevytkaapelitekniikkaa. Loiste on ollut mukana Aalto-yliopiston toteuttamassa Kapeli-tutkimushankkeessa, jossa on kehitetty perinteisiä maakaapelirakenteita ja asennusmenetelmiä edullisempaa,  kevyttä ja monikäyttöistä 20 kilovoltin keskijännitekaapelijärjestelmää haja-asutusalueiden tarpeisiin. Heinäkuussa 2012 tehtiin ensimmäiset uuteen kaapeliverkkotekniikkaan perustuvat testiasennukset, joista toinen Loisteen verkkoalueella Vaalan Säräisniemellä. Tutkimushankkeesta on julkaistu mediatiedote 27.7.2012.