Vuosi 2014


Loiste uusii sähköverkostoa Kajaanissa

Jormualla Kajaanin pohjoispuolella on jatkettu Heterannan pohjavesialueen sähköverkon uusimista. Kesällä 2013 verkostoa uusittiin Heterannan eteläosassa ja tänä kesänä työt jatkuvat pohjoisosassa.

1960-luvulla rakennettu ilmajohtoverkko on jo ikääntynyt ja korvataan kokonaan maakaapelilla. Työmaa rajoittuu 5-tiehen, Puutavaratiehen ja Salmijärventiehen.

Hankkeessa asennetaan yhteensä noin 10 kilometriä maakaapeleita. Keskijänniteverkon maakaapelia asennetaan yli 4,5 kilometriä ja pienjänniteverkon maakaapelia noin 5,5 kilometriä.

Uusia puistomuuntamoita rakennetaan kolme ja niihin asennetaan öljynkeräysaltaat. Rakennevalinnoissa on otettu huomioon erityisesti ympäristöasiat, koska Heteranta on Kajaanin tärkein pohjavesialue.

Salmijärventien varteen rakennetaan yksi uusi erotin kaukokäyttöön ja lisäksi viitostien ja radan väliin rakennetaan uusi erotinasema. Erottimien lisäys parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta, koska niiden avulla sähkökatkot voidaan rajata kaukokäytöllä suppeammalle alueelle, jolloin vika häiritsee pienempää asiakasmäärää.

Uuden verkoston ansiosta myös ukkossuojaus paranee, koska ilmajohdot korvataan maakaapeleilla ja maadoitusverkko laajenee. Myös sähkön jännitteen laatu paranee. Uusien mittausratkaisujen ansiosta Loiste voi lisätä myös pienjänniteverkon valvontaa.

Työt ovat alkaneet kesäkuun alussa ja urakoitsijana toimii kajaanilainen Normaint Oy. Alueen sähkönkäyttäjät siirretään uuden sähköverkon piiriin 2014 vuoden loppuun mennessä ja vanha ilmajohtoverkko puretaan kokonaan pois kesäkuuhun 2015 mennessä.

 

Uusi sähköverkosto rajavartioston entiselle alueelle

Loiste Sähköverkko rakentaa uuden sähköverkon Rajavartioston entiselle kasarmialueelle, koska Kajaanin kaupunki on kaavoittanut alueen asuinrakentamista varten. Senaatti-kiinteistöt omistaa alueen maapohjan ja myy tontteja rakentajille.

Kaupunki rakentaa alueen tiestön uudelleen ja sähköverkko sijoittuu pääosin uusien teiden varsille.

Uusi sähköverkko rakennetaan kokonaan maakaapeleilla, joita asennetaan vajaa kilometrin matkalle. Lisäksi alueelle rakennetaan kaksi puistomuuntamoa lähivuosina.

Verkostotyöt ovat alkaneet maaliskuun lopulla ja valmistuvat tämän vuoden loppuun mennessä. Verkostourakoitsijaksi on valittu Eltel Networks Pohjoinen Oy.